Logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่างผู้ให้บริการเว็บไซต์ ในนามของ Kairod.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “Kairod.com”) กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ Kairod.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่ Kairod.com ได้รับจากผู้ใช้งาน จะถูกนำไปพัฒนาแก้ไข ปรับ ปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ Kairod.com มีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้ง หมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียง การให้บริการรวบรวมข้อมูลรถมือ สอง ความรู้ ฐานข้อมูลทาง วิชาการและ ความรู้ด้านต่าง ๆ รวม ทั้งเป็นเวทีแสดงความคิด เห็นหรือแลก เปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกัน เท่านั้น ดังนั้น Kairod.com จึงไม่รับรอง ความถูกต้องของ ข้อมูลข่าว สาร บทความ หรือข้อ ความอื่นใดกำหนดในเว็บไซต์นี้ นอก จากนี้บริษัทจะไม่รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลในการโฆษณา รถยนต์มือสอง เช่น รูปภาพ ราคา ข้อมูลจำเพาะ ต่าง ๆ ดังนั้นผู้ ที่สนใจจึงควรติดต่อ โดยตรงกับทางผู้ขาย (เต็นท์รถ) หรือผู้ ผลิตรถยนต์ เพื่อสอบ ถามข้อมูลที่ถูกต้อง การตกลงซื้อขายรถยนต์มือสองที่ลง โฆษณากับทาง Kairod.com เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (เต็นท์รถ) Kairod.com ไม่มี ส่วนในการซื้อขาย ดังนั้นทีมงานจะไม่รับ ผิดชอบผลที่เกิดจาก การซื้อนั้นนั้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บ ไซต์ Kairod.com เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครองตาม กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมาย ของ Kairod.com แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ใน ลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือประโยชน์ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำ เนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล และ Cookies

Kairod.com คือผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งได้มีการให้บริการสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน รวมถึงในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (Cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐาน คุกกี้เพื่อระบุตัวตน เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่าง ๆ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล เช่น ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือโลเคชั่นที่ท่านอยู่ หากผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางติดต่อของเว็บไซต์ Kairod.com

ยังไม่มีบัญชีกับเรา? สมัครใช้งานฟรี

หรือเข้าสู่ระบบโดยล็อกอินผ่าน

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

;